Hesap Numaraları
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaHaberler Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas
Yaşlı, Engelli ve Hasta Bağışçılarımız İçin Kurban Bağışı Yapmak Artık Çok Kolay! Yurtdışı Hisse Bedelimiz 660 TL Olarak Revize Edilmiştir Deniz Feneri ve Ülker İyilikle Buluştu 160 Yetim Çocuk Hayallerine Kavuştu Deniz Feneri Uganda’da 500 kardeşimize “ışık” oldu! Harameyn ve Ehl-i Şam Kamplarına Gıda Yardımı Belediye Başkanımızın Kurban Vekaletini Aldık Deniz Feneri Derneği Kurban 2018 Ramazan Abi TRT Haber'in Ömür Dediğin Programında Akit Medya Grubunun Ziyareti Yetimlere Oyuncak Organizasyonu Pakistan'dan Yetim Çocukları Sevindiren Ziyaret Kurban Bayramı Spotumuz Eskişehir'deki Ailelere Yardım Ankara'dan Eskişehir'e Yardım Burkina Faso'da Adak Kesimi Filistinli Ailelere Yardım Ankara'dan Karabük'e Yardım Tırı Kurbanlarınız yoksulların bayramı olsun! 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Günü Programı Kaçkar TV'ye Konuk Olduk Yetim Atölye Çalışması Togo'da Yetimlerin Yüzü Güldü Yetimin Elinden Tut 2018 Türkiye İnsani Yardım Raporu Açıklandı 2018 Ramazan Böyle Geçti 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz’in Bayram Mesajı Ben mutluluğu İslam'da buldum... 2018 Ramazan Böyle Geçti BM Genel Kurulu’ndan Filistin İçin Sevindirici Haber 2018 YILI YURT İÇİ RAMAZAN FAALİYETLERİMİZ 2018 YILI YURT DIŞI RAMAZAN FAALİYETLERİMİZ Deniz Feneri Derneği Ailesi iftar sofrasında buluştu Faaliyetlerimiz Dünyanın Dört Bir Yanında Devam Ediyor Ramazan sevincini mülteci kardeşlerimizle yaşamak için Suriye’deydik Dünya Yetimler Günü'nde Yetimlerimizle iftarda Buluştuk Başkanımız Akit TV'de Haber Manşeti Programın'da Gündemi Değerlendirdi Medya Mensubu Dostlarımızla İftarda Buluştuk Deniz Feneri Derneği Ramazan Reklam Filmi Savaş Göç Yoksulluk Çalıştayı gerçekleşti "3. İyilik Okulu Ödülleri" sahiplerini buldu ZALİM İSRAİL’İ ve DESTEKÇİSİ ABD’Yİ KINIYORUZ! STK'larımız hakkıyla ve vaktiyle iş görmelidir İzmir'den Suriye'ye Yardım Tırı 2018 YILI FİTRE MİKTARI BELLİ OLDU! AFRİKA'YA BİR DAMLA SU OL PATANİ'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN OKUL YAPIYORUZ Deniz Feneri 2017 Faaliyet Raporu Yayınlandı GENÇ İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ İYİLİKTE BULUŞTU… Savaş Göç Yoksulluk Sempozyumu Gerçekleştirildi. Etiyopya'nın Rabia'sı- Etiyopyalı Halime Gobu Sora, Tüm Köylüleri Gibi Birkaç Yıl Önce Misyonerin... SAVAŞ, GÖÇ VE YOKSULLUĞA, AKADEMİK VE İNSANİ YARDIM BAKIŞI Deniz Feneri Derneği'nden Afrika'ya yetimhane ve cami desteği Suriyeli Ailelere Yardım HABER ARŞİVİ

Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas

18-11-2015

2008 yı­lın­da Al­man­ya mer­kez­li ola­rak baş­la­yan ve Ma­yıs 2015’te da­va­nın Tür­ki­ye aya­ğın­da­ki sa­nık­la­rın be­ra­atıy­la so­nuç­la­nan De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­nın Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­’nın (PDY) kum­pa­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas

 

2008 yı­lın­da Al­man­ya mer­kez­li ola­rak baş­la­yan ve Ma­yıs 2015’te da­va­nın Tür­ki­ye aya­ğın­da­ki sa­nık­la­rın be­ra­atıy­la so­nuç­la­nan De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­nın Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­’nın (PDY) kum­pa­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. 90’lı yıl­lar iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­’de ve dün­ya­da yüz bin­ler­ce in­sa­na yar­dım gö­tü­ren der­nek, da­va­nın baş­la­ma­sıy­la fi­nans kay­nak­la­rı­nın bü­yük kıs­mı­nı kay­bet­miş­ti.

 

De­niz Fe­ne­ri da­va­sı, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın ha­zır­la­dı­ğı PDY id­di­ana­me­sin­de yer al­dı. Müş­te­ki­den alı­nan ve der­nek­ler ile ala­ka­lı ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı yan­sı­tan 17 say­fa­lık ‘DR­NK’ kod­lu fo­to­ko­pi­de yer alan bil­gi­le­re gö­re PDY, Fe­thul­lah Gü­le­n’­e ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Kim­se Yok Mu Der­ne­ği­’nin önü­nü aç­mak için De­niz Fe­ne­ri ve İH­H’­yı bi­tir­me pla­nı yap­tı. Sav­cı­lık, id­di­ana­me­de “No­tun ba­şın­da ge­çen ‘D fnr ok.’ ta­bi­ri ile il­gi­li De­niz Fe­ne­ri ile il­gi­li ya­pı­lan ça­lış­ma­nın bi­ti­ril­di­ği ve olum­lu so­nuç al­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dı­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.

 

İS­TİH­BA­RAT­ÇI­DAN YAR­DIM

PDY, De­niz Fe­ne­ri­’ni bi­tir­mek için Al­man İs­tih­ba­ra­tı BND ile iş­bir­li­ği­ne git­miş. İd­di­ana­me­de yer alan bil­gi­le­re gö­re der­ne­ğin ma­li ya­pı­sın­da­ki ak­sak­lık­lar­dan fay­da­la­nan PDY üye­le­ri, şif­re­le­me me­to­duy­la ya­zı­lan 5 nu­ma­ra­lı not­ta “Ger Zubr (Al­man İs­tih­ba­ra­tı Gö­rev­li­si) bey ile pay­la­şım sağ­lan­dı. Ça­lış­ma ge­re­ği Mü­ni­h’­te gö­rü­şül­dü. Os­man Bey (Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Gö­rev­li­si) de­kont­lar­la il­gi­li bi­rer kop­ya­sı­nı ver­miş. Ger Zubr ise bağ­lan­tı ile il­gi­li erl (Erol De­mir­han) ya­da mhrm (Mu­har­rem Dur­maz) ile ta­nı­şa­cak tak­dir si­ze ai­t” bil­gi­le­ri yer alı­yor.

Paylaş
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.