Blog

Cemaziyelevvel Ayında Yapılacak Zikirler

İslam takviminde Hicri takvimin beşinci ayı olan Cemaziyelevvel ayı,Rebiülahirayından sonra sonra gelir. Cemaziyelevvel ayı Türkçe’de cemadilula olarak kullanılır.

Cemaziyelevvel Ayında Yapılacak Zikirler

Cemaziyelevvel Ayı Nedir?

İslam takviminde Hicri takvimin beşinci ayı olan Cemaziyelevvel ayı,Rebiülahirayından sonra sonra gelir. Cemaziyelevvel ayı Türkçe’de cemadilula olarak kullanılır. Cemaziyelevvelin ilk gece ve ilk gündüzünde, 3. gece, 21. gece ve 27. gece kılınacak namaz ve zikirler vardır.Arapçada kullanılan ismi ise cumadeluladır. Bu isim İslam’ın doğuşu ile kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Cemaziyelevvel ayına yılın beşinci ayı olmasından dolayı cumada hamse de denilmiştir. Cumadanın kelime anlamı soğuk ve kuraktır.Söz konusu ayın ismi değiştirilirken şiddetli soğuk ve kuraklık hüküm sürdüğünden bu şekilde adlandırıldığı rivayet edilir. Cemaziyelevvel Türkçe’de “cemaziyelevvelini bilmek” deyimi içinde bir kimsenin kısmen lekeli olan ve herkesçe bilinmeyen geçmişinden bahsederken kinaye olarak kullanılır. Cemaziyelevvel ayında bolca tövbe ve istiğfar yapılmalıdır.

Cemaziyelevvel Ayının Önemi

İslam tarihinde Cemaziyelevvel ve Cemaziyelahir ayları içinde birçok hadise yaşanmıştır.Mesela Hz. Ali Cemaziyelevvelin sekizinde doğmuş, Hz. Ömer Cemaziyelahirin altısında halife olmuş, Ca‘fer es-Sadık bu ayın altısında, Hz. Fatıma ise yirmisinde dünyaya gelmişlerdir.Cemel Vakası bu ayın on beşinde olmuştur. Cemel Vakası istenmeden olan ve maalesef Müslümanların birbiriyle olan mücadelesidir. Sonrasında her iki tarafta da bulunan Müslümanlar aşırı derecede tövbe ve istiğfara yönelmiş ve bundan dolayı Cemaziyelevvel ayı tövbe ve istiğfar ayı olarak da tarihe geçmiştir. Cemaziyelevvel ayı Osmanlı Devleti döneminde de ayrı bir öneme sahipti.Bu ayda çok değerli faziletlerin verildiğine inanılırdı.

Cemaziyelevvel Ayında Yapılacak Zikirler

ZikirlerAllah’ı çokça anmaktır. Yüce Allah kitabında şöyle buyurur: "Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin." (Bakara, 2/152) Cemaziyelevvel,namaz ve zikirlerle dolu bir aydır.Bu ayda okunması gereken zikirler ve Türkçe anlamları ise şöyledir:

Sübbuhun kuddusün rabbül melaiketü ver ruh

Anlamı: Allah-ü Teala bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddestir. Meleklerin ve Ruh (Cebrail)’in Rabbidir.

Sübhânallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etübu ileyh.’u

Anlamı: Allah’ı tesbih ederim ve O’na hamd ederim, Allahu Teala’dan mağfiret dilerim ve O’na tevbe ederim.

Sübhanellâhi ve bihamdihi sübhanallahi’l Azim

Anlamı: Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Allah’ı tenzih ederim.

Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve la fissemai ve hüves-semi’ul alim.

Anlamı:Allah’ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam