Blog

Rebiülahir ayında yapılması gereken ibadetler

Rebiülahir ayında yapılması gereken ibadetler

Rebi, reb’ kökünden türeyen kelime bahar anlamına gelmektedir. Bahar du aya rebi demelerinin nedeni ise, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından dolayıdır. Peki, Rebiülahir ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?7

Rebiülahir ayında yapılması gerekenler

Rebiülahir ayında sabah-akşam üçer kere "Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş" duası okunur.

Rebiülahir ayının 15. Gününde Kuşluk namazından sonra yedi selamla 14 rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtihâ’dan sonra 7 kere ‘Alak Sûresi (İkra Bismi Rabbike) okunur. Namazın ardından ise 60 kere “Ey yüce mülk sahibi! Sen bütün mânevî âlemleri sahiplendin. Mânevî âlemler Senin yüce âlemin içerisinde gizlenmiştir. Ey yüce padişah!” diye zikredilir.

Rebi’ul Ahir Ayı Olayları ve Etkinlikler

Birinci Gün

1- İmam Muhammed Bakır’ın (aleyhisselam) şehadeti (h. 114) – Diğer rivayet daha kuvvetlidir.

Üçüncü Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (aleyhisselam) Corcan’a seferi

Dördüncü Gün

1- Hz. Abdülazim Hasani’nin -aleyhisselam- doğum günü (h. 173)

Altıncı Gün

1- Hişam b. Abülmelik’in ölümü (h. 125)

Sekizinci Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (aleyhisselam) kutlu doğumu (h. 232)

Onuncu Gün

1- Hz. Masume’nin (aleyha selam) vefatı (h. 201)

Onikinci Gün

1- Beni Ümmeyye’nin yıkılışı (h. 132)

Ondördüncü Gün

1- Muhtar’ın Kıyamı (h. 66)

Onaltıncı Gün

1- Hz. Salih’in (aleyhisselam) kavmine azabın nazil olması

Yirmiikinci Gün

1- İmam Cevad’ın (aleyhisselam) oğlu Musa Müberka’nın vefatı (h. 296)

Yirmibeşinci Gün

1- Muaviye b. Yezid’in hilafetten çekilişi (h. 64)

Yirmidokuzuncu ya da Otuzuncu Gün (son gün)

1- Halit b. Velid’in ölümü (h. 21)

Giriş Yap

Kod Gönder

Toplam