1 Milyon Baba İşsiz | Deniz Feneri Derneği
HESAP NUMARALARI
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaHaberler Arşiv 1 Milyon Baba İşsiz
30-08-2005
1 Milyon Baba İşsiz

1 Milyon Baba İşsiz

Ekonomik büyüme istihdam sorununa çare getirmedi, toplam işsiz sayısı 2 milyon 750 bin kişiye ulaştı.
Ato´nun raporuna göre, işsiz reislerin yüzde 96'sı erkek, yüzde 4'ü kadın. Yüzde 70´i yani büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Yüzde 84´ü en verimli olacakları 25-49 yaş arasında. İşsiz aile reislerinin % 70´i ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitim seviyesinde. Yine yüzde 70´i 1-11 aydır yüzde 30'u ise bir yıldan fazladır iş arıyor. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) hazırladığı "İşsiz Reisler Raporu"na göre, 2005'in ilk dö¬neminde yaşanan yüzde 5.3'lük ekonomik büyüme, istihdamda bir iyileşme yaratma¬dı ve toplam işsiz sayısı 2 milyon 750 bin kişiye ulaştı. Ülkedeki işsizlik oranının yüz¬de 11.7 olduğu belirtilen rapora göre, 1 mil¬yon 51 bin hane halkı reisi de çalışmıyor. ATO'nun raporuma göre Türkiye, 2004´te 9.9'luk, 2005'in ilk döneminde de 5.3 bü¬yüme oranı yakalamasına karşın işsizlik so¬rununa çözüm bulamadı. 2004'te 2 milyon 498 bin kişi olan işsiz sayısı bu yılın ilk dö¬neminde 2 milyon 750 bin kişiye ulaştı. Ra¬pora göre, bu rakamın 1 milyon 51 binini, yani yüzde 38'ini aile reisleri oluşturuyor. Diğer bir ifade ile her 100 işsizden 38'i evi¬ni geçindirmekle yükümlü hane halkı reisi. Oysa rekor büyümenin yaşandığı 2004 yı¬lı sonunda bu rakam 847 bin, oran yüzde 35 idi. Rapora göre işsiz reislerin yüzde 96'sı erkek, yüzde 4'ü kadın. Yine yüzde 70'i, yani büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor. Yüzde 84´ü en verimli olacakları 25-49 yaş arasında. İşsiz aile reislerinin yüzde 70´i ilkokul mezunu ya da daha düşük eğitim seviyesinde. Yine yüzde 70´i 1-11 aydır, yüzde 30'u ise bir yıldan fazladır iş arıyor. Yüzde 99'u daha önce bir işi olup işsiz kalmış kişiler. Sadece yüzde 1'i ilk kez işgücü piyasasına girecek işsiz reisler. işsiz kalmadan önce reislerin yüzde 27 'si ticaret sektöründe, yüzde 31 'i inşaat ve ba¬yındırlık işlerinde, yüzde 18'i imalat sana¬yisinde, yüzde 11'i hizmet sektöründe, yüz¬de 10'u tarım sektöründe çalışmış. Büyük çoğunluğu, yüzde 89'u ücretli ve yevmiye¬li olarak ekmeğini kazanmış. (Yüzde 43'ü ücretli, yüzde 46'sı yevmiyeli.) Her 100 işsiz reisten 38´i nitelik gerektirmeyen işlerle hizmet ve satış işlerinde, yüzde 26´sı sanatkarlık ve ilgili işlerde, yüzde 21´i tesis ve makine operatörlüğü ve montajcılık grubunda iş arıyor. İş gücü piyasasının acil çözüm bulunması gereken en önemli problemini, çalışanla¬rın yansının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmaması oluştururken iş¬siz reisler, büyük ölçüde kayıt dışında, hiç¬bir güvencesi olmadan çalışan düşük eğitim¬li kişiler. İçlerinde yüzde 4 oranında okuryazar bile olmayan ve yine yüzde 5 ci¬varında sadece okuyup yazabilen kişiler var. Düşük vasıf ve eğitimde oldukları için iş¬siz kaldıklarında işgücü piyasasına dönme¬leri tekrar zaman alıyor, bir kısmı ise tekrar iş bulamıyor. Yüzde 9'u üç yıldan fazla sü¬redir iş arıyor. Rapora göre, işsiz reislerin yüzde 76'sının hanesinde hiç çalışan yok. Kendileri iş¬siz, aile bireyleri işsiz ve işsiz geçirilen gün¬lerde evdeki eşyalar satılarak gıda ihtiyaçları sağlanmaya çalışılıyor, işsiz reislerin yüzde 24'ünün hanesinde bazı aile fertleri çalışıyor, ama sayılan yok denecek kadar az. Rapora göre, hane halkı reisi işsiz olan ha¬nelerde toplam çocuk sayısı 2 milyon 320 bin. Hane halkı reisinin işsiz olduğu hane¬lerin yüzde 12'sinde hiç çocuk yok. Yüzde 20'sinde bir çocuk, yüzde 32'sinde iki ço¬cuk, yüzde 19'unda üç çocuk var. Dört ve üzerinde çocuk sahibi olanların oranı da yüzde 17. Ortalama çocuk sayısı 2, hane hal¬kı büyüklüğü ise 4 kişi. Çocukların yüzde 28'i en çok bakıma ihtiyaçları olduğu yaş¬larda ve altı yaşından küçük. Yüzde42'si ilköğrenim yaşı olan 6-14 yaş grubunda. Zo¬runlu eğitimin 8 yıl olduğu göz önünde tu¬tulursa toplam çocukların yüzde 42'sini oluş¬turan 6-14 yaş aralığındaki çocukların ilköğ¬retimde olması gerekiyor. Ancak bu yaşta¬ki çocukların yüzde 87'si okula devam edi¬yor. Yüzde 13'ü ise ya yoksulluk nedeni ile ya da ailesinin geçimini yüklenmek zorunda kaldığı için okula devam edemiyor. Aygün: İşsizlik acı Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulu¬nan ATO Başkanı Sinan Aygün, sosyal gü¬vencenin yok denecek kadar az olduğu Tür¬kiye'de işsiz kalmanın bitkisel yaşam anla¬mına geldiğini belirterek "İşsizlik acı, işsiz reislik çok acı" dedi. Aygün şunları kaydet¬ti: "4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 1 mil¬yar 802 milyon lira, bir kişinin açlık sınırı ise 682 milyon lira. Hiç çalışanı olmayan bir hanenin bu rakamları bulması nasıl mümkün olacak? Bu insanlar ne yapacaklar? İlköğ¬retime başlayacak bir çocuğa yapılması ge¬reken asgari harcama tutan 450 milyon li¬ra, liseler için ise 600 milyon lira. İşsiz olan, hanede de hiç çalışanı olmayan reisler yiye¬cek, içecek, yakacak, barınma ihtiyaçlarını karşılayamazken çocuklarının eğitim mas¬raflarını nasıl karşılayacaklar? Eğitilmeyen çocukların yarını nasıl olacak? Türkiye her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak durumunda. İş bulunmadığı gibi işsizler ordusu her geçen gün büyüyor! 8 Ağustos 2005 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden Alınmıştır
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.