HESAP NUMARALARI
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaHaberler Arşiv Birinci Sosyal Hizmetler Şurası Sonuç Bildirgesi
05-05-2004

Birinci Sosyal Hizmetler Şurası Sonuç Bildirgesi

19-21 Nisan 2004 Ankara
1- Şura, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo ekonomik koşullar, hızlı ve sağlıksız kentleşme, işsizlik ve yoksulluk gibi nedenlerle sosyal hizmetlere ve sosyal yardım uygulamalarına duyulan ihtiyacın giderek artma eğilimi gösterdiğini günümüzün bir gerçeği olarak kabul etmektedir. 2- Şura, bütünleştirilmiş bir sosyal hizmetler ve sosyal yardım sisteminin, sosyal güvenlik sistemi ile birlikte "sosyal koruma sistemi"nin ayrılmaz bir alt ögesi olduğunu kabul etmektedir. 3- Şura, sosyal hizmetler ve sosyal yardım uygulamalarının evrensel insan hakları kapsamında şekillenmiş olan eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak ayrımcılığa yol açmaksızın yerine getirilmesinin önem ve gerekliliğini paylaşmaktadır. 4- Şura, sosyal hizmetler ve sosyal yardımların iane/lütuf temeline değil "hak" temeline dayalı olarak gerçekleştirilmesi esasını benimsemektedir. 5- Şura, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin faaliyet ve programların Devletin denetim, gözetim ve sorumluluğunda toplumun her kesiminin (genel yönetim birimleri, yerel yönetimler, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerin) katılımı sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülmesini temel addetmektedir. 6- Şura, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanması ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılmasının önemini vurgulamaktadır. 7- Şura, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin faaliyet ve programların yerine getirilmesinde coğrafi görev alanlarının ve yurt sathında dengeli dağılımının görev boşluğu bırakılmayacak şekilde ve toplumun ihtiyaçları göz önünde tutularak planlanması ve düzenlenmesini temel bir yöneliş olarak kabul etmektedir. 8- Şura, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanındaki yeniden yapılanma ihtiyacını karşılamak üzere, merkezi ve yerel yönetimlerin dengeli ağırlıklarda temsil edildiği, sivil toplum ve özel girişim ayağını da kapsayan bir karma yapının oluşturulmasını bu alanda en uygun örgütlenme modeli olarak kabul etmektedir. 9- Şura, yukarıda önerdiği modelin tüm sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanında politika oluşturma, planlama, işbirliği, eşgüdüm, denetim, standart ve norm birliği sağlama işlevleri ile uygulama görevini yerine getirecek ve Türk sosyal koruma sisteminin içinde etkili bir biçimde yer alabilecek, kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli hizmet bakımından yerinden yönetim esasına göre örgütlenmiş bir ihtisas kurumu tarafından hayata geçirilmesini ancak, bu kurumun özellikle uygulama sorumluluğunu belediyeler ve il özel idareleri ile paylaşabilme yeteneğine sahip olmasını önermektedir. 10- Şura, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanında çalıştırılacak personelin seçimi, niteliklerinin belirlenmesi ve istihdam edilmelerinde ve bunların hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde hizmetin özellikleri ve hizmete uygunluğun göz önünde tutulmasının önem ve gerekliliğini vurgulamaktadır. 11- Şura, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanında kalifiye insan gücü yetersizliğinin hızlı bir biçimde giderilmesini ve halen iki üniversitede (Hacettepe ve Başkent Üniversiteleri) bulunan "sosyal hizmetler eğitim programlarının" çoğaltılarak kısa sürede üniversitelere yaygınlaştırılmasını önermektedir. 12- Şura, genel olarak sosyal refaha özel olarak da sosyal hizmetler ve yardımlara Gayri Safi Milli Hasıladan ayrılan kaynakların Ülkenin sosyal sorunları ve ihtiyaçları ile orantılı olması esasını benimsemektedir. 13- Şura, toplumdaki tüm ihtiyaç gruplarına (ihmal ve istismara maruz kalan çocuklar, sokak çocukları gibi özel olarak korunması gerekli çocuklar, özürlüler, muhtaç yaşlılar, yoksullar vb.) yönelik algılama, duyarlılık ve bilinci artırmak amacı ile özellikle sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemini vurgulamaktadır. 14- Şura, sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanına daha etkin bir şekilde katılımını sağlayacak önlemlerin alınmasını önemli görmektedir. 15- Şura, iyileştirici nitelikteki sosyal hizmetlerin yanı sıra koruyucu-önleyici ve geliştirici-değiştirici nitelikteki sosyal hizmetlerin de yaygınlaştırılması gerektiğini kabul etmektedir.
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.