Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas | Deniz Feneri Derneği
HESAP NUMARALARI
EN TR
HESABIM
BAĞIŞ YAP
Bağış Sepeti
Seçim yapılmadı
Bağışçı Girişi
ŞİFREMİ BİLMİYORUM
AnasayfaHaberler Arşiv Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas
18-11-2015
Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas

Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas

2008 yı­lın­da Al­man­ya mer­kez­li ola­rak baş­la­yan ve Ma­yıs 2015’te da­va­nın Tür­ki­ye aya­ğın­da­ki sa­nık­la­rın be­ra­atıy­la so­nuç­la­nan De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­nın Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­’nın (PDY) kum­pa­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

2008 yı­lın­da Al­man­ya mer­kez­li ola­rak baş­la­yan ve Ma­yıs 2015’te da­va­nın Tür­ki­ye aya­ğın­da­ki sa­nık­la­rın be­ra­atıy­la so­nuç­la­nan De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­nın Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­’nın (PDY) kum­pa­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. 90’lı yıl­lar iti­ba­riy­le Tür­ki­ye­’de ve dün­ya­da yüz bin­ler­ce in­sa­na yar­dım gö­tü­ren der­nek, da­va­nın baş­la­ma­sıy­la fi­nans kay­nak­la­rı­nın bü­yük kıs­mı­nı kay­bet­miş­ti.

 

De­niz Fe­ne­ri da­va­sı, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın ha­zır­la­dı­ğı PDY id­di­ana­me­sin­de yer al­dı. Müş­te­ki­den alı­nan ve der­nek­ler ile ala­ka­lı ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı yan­sı­tan 17 say­fa­lık ‘DR­NK’ kod­lu fo­to­ko­pi­de yer alan bil­gi­le­re gö­re PDY, Fe­thul­lah Gü­le­n’­e ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Kim­se Yok Mu Der­ne­ği­’nin önü­nü aç­mak için De­niz Fe­ne­ri ve İH­H’­yı bi­tir­me pla­nı yap­tı. Sav­cı­lık, id­di­ana­me­de “No­tun ba­şın­da ge­çen ‘D fnr ok.’ ta­bi­ri ile il­gi­li De­niz Fe­ne­ri ile il­gi­li ya­pı­lan ça­lış­ma­nın bi­ti­ril­di­ği ve olum­lu so­nuç al­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dı­r” ifa­de­le­ri­ne yer ver­di.

 

İS­TİH­BA­RAT­ÇI­DAN YAR­DIM

PDY, De­niz Fe­ne­ri­’ni bi­tir­mek için Al­man İs­tih­ba­ra­tı BND ile iş­bir­li­ği­ne git­miş. İd­di­ana­me­de yer alan bil­gi­le­re gö­re der­ne­ğin ma­li ya­pı­sın­da­ki ak­sak­lık­lar­dan fay­da­la­nan PDY üye­le­ri, şif­re­le­me me­to­duy­la ya­zı­lan 5 nu­ma­ra­lı not­ta “Ger Zubr (Al­man İs­tih­ba­ra­tı Gö­rev­li­si) bey ile pay­la­şım sağ­lan­dı. Ça­lış­ma ge­re­ği Mü­ni­h’­te gö­rü­şül­dü. Os­man Bey (Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Gö­rev­li­si) de­kont­lar­la il­gi­li bi­rer kop­ya­sı­nı ver­miş. Ger Zubr ise bağ­lan­tı ile il­gi­li erl (Erol De­mir­han) ya­da mhrm (Mu­har­rem Dur­maz) ile ta­nı­şa­cak tak­dir si­ze ai­t” bil­gi­le­ri yer alı­yor.

Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas 1
Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas 2
Deniz Feneri'ne Paralel Kumpas 3
Proje ve TemsilciliklerProjelerimiz hakkında daha ayrıntılı
bilgi almak için lütfen kardeş
sitelerimizi inceleyiniz.